• Máš dotaz? Napiš na support@esuba.eu

Podmínky a pravidla Akce

I. Princip akce

1. Principem marketingové a propagační akce „Tanky s tanky“ (dále jen „Akce“) je poskytnutí voucherů s herními kódy (dále jen „Vouchery“) vydanými společností WARGAMING GROUP LIMITED, a to pro využití v online hře “World of Tanks” („Hra”) v návaznosti na zakoupení vybraných produktů společnosti Seiko Epson Corporation („EPSON“).
Wargaming Group Limited je registrovaná v Kyperské Republice pod registračním číslem HE 290868 se sídlem na adrese 105 Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Kyperská Republika.
Seiko Epson Corporation je v České Republice zastoupena společností – organizační složka, IČO: 28293894, se sídlem na adrese Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4.
2. Akce probíhá na území České Republiky a Slovenska („Území”).

II. Pořadatel

3. Pořadatelem akce je společnost eSuba Pro s.r.o., IČO: 04699165, DIČ: CZ04699165, registrovaná na adrese Plzeňská 103 / 215c 150 00 Praha 5 (dale jen „Pořadatel”).
4. Pořadatel zabezpečuje organizační a provozní služby spojené s Akcí, včetně provozování webové stránky www.tankystanky.cz (dále jen „webové stránky“), Vám jakožto účastníkovi Akce umožňuje se Akce účastnit vyplněním online formuláře na webové stránce. Po ověření Vámi zadaných údajů Vám poskytuje Vouchery vydané společností Wargaming jak popsáno v sekci „Doba trvání Akce a podmínky pro Vaši účast v Akci” níže.

5. Plnění poskytované pořadatelem Vám jakožto účastníkovi Akce se tak omezuje pouze na zprostředkovatelské služby spojené s provozem webové stránky, ověřením splnění podmínek pro Vaši účast v Akci a po tomto ověření na následné zaslání Voucheru vydaného společností Wargaming. Berete na vědomí, že Pořadatel v souvislosti s touto Akcí nemá vůči Vám žádné jiné závazky, než popsané v těchto podmínkách a že nemáte právní nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jaká jsou výslovně uvedená v těchto podmínkách.

6. Jako účastník Akce dále berete na vědomí, že pořadatel s ohledem na svou roli v rámci Akce v žádném případě právně neodpovídá za funkčnost, platnost a upotřebitelnost poskytnutých Voucherů s herními kódy v produktech a službách společnosti Wargaming a stejně tak v žádném ohledu neodpovídá za funkčnost či bezvadnost produktů společnosti EPSON. Berete též na vědomí, že pořadatel Akce nenese žádnou právní odpovědnost za dostupnost a přenos dat prostřednictvím webových stránek, jelikož tyto činnosti z velké míry závisí na třetích stranách zajišťujících funkčnost a chod celosvětové internetové sítě. Pořadatel Akce též právně neodpovídá za jakékoliv případné technické problémy v souvislosti s Vaší účastí v Akci.
7. V případě nutnosti můžete pořadatele Akce kontaktovat na e-mailové adrese support@esuba.eu. Pořadatel bude reagovat na žádosti týkající se jeho odpovědnosti podle těchto podmínek, mimo jiné včetně:

 •  Technické problémy na webových stránkách (pokud spadají pod pravomoc pořadatele)
 •  Autorizační formuláře odeslané s chybami
 • Neobdržení Voucheru ve lhůtě uvedené v části III odst. 8 po řádném odeslání autorizačního formuláře
 • Nemožnost využití Voucheru

Jakékoli dotazy týkající se produktů EPSON by měly být adresovány přímo společnosti EPSON na martin.janecekcontractor@epson.eu.

III. Doba trvání Akce a podmínky pro Vaši účast v Akci

8. Pro účast v této Akci musíte:

 •  Přijmout a vždy dodržovat tyto podmínky;
 • Zakoupit zařízení společnosti EPSON uvedené na Seznamu Produktů obsaženém v Příloze A („Seznam Produktů”) od jakéhokoli autorizovaného prodejce působícího na Území pouze během nákupního období od 31. března 2021 do 30. září 2021 (dále jen „Nákupní období“) a
 • Dokončit proces ověření nákupu na Webové stránce www.tankystanky.cz v období od 12. dubna 2021 do 1. listopadu 2021 („Ověřovací období“).

9. Vouchery ve hře “World of Tanks” bude možné uplatnit od 12. dubna 2021 do 1. prosince 2021 podle pokynů, které jsou k dispozici na https://playtank.eu/

10. Účastnit Akce se můžete opakovaně, a to vždy po zakoupení zařízení společnosti EPSON ze seznamu produktů až do maximálního počtu 10 produktů. Pořadatel Akce potvrdí každému účastníkovi správnost registrace na emailovou adresu zadanou při registraci a to do 72 hodin od času registrace. Pořadatel si vyhrazuje časové období 30 kalendářních dnů od podání registrace na zaslání Voucheru účastníkovi.
11. Způsobilost vaší účasti na Akci ověří Pořadatel na základě vašich údajů a nákupních dokladů, které poskytnete po vyplnění autorizačního formuláře na Webové stránce www.tankystanky.cz. Musíte poskytnout následující údaje a dokumenty:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Faktura
 • Dodací list (je-li k dispozici)
 • Sériové číslo produktu

Pořadatel může požadovat další údaje a dokumenty k ověření vaší způsobilosti. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Voucheru, pokud vaše způsobilost nebude řádně ověřena nebo pokud podmínky Akce nebudou dodrženy. Berete na vědomí, že nemáte zákonný nárok na účast na Akci a svou účast nemůžete nárokovat soudní cestou.

12. Každý účastník Akce je výhradně zodpovědný za bezpečnost a integritu svých nákupních dokumentů a poukazu. Pořadatel, Wargaming nebo Epson, nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození, které způsobí účastník nebo třetí strany.
13. Berete na vědomí, že vaše používání hry „World of Tanks“ podléhá podmínkám Wargaming dostupným na https://legal.eu.wargaming.net/cs/eula nebo https://legal.eu.wargaming.net/en/eula/. Abyste mohli hrát hru a využívat výhody, které vám byly poskytnuty při aktivaci Voucheru, musíte mít účet Wargaming.

IV. Změny v konání Akce

14. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. Pokud by po zahájení Akce nastaly mimořádné nepředvídané okolnosti, vyhrazuje si Pořadatel právo upravit období pro uplatnění Voucherů na základě svého uvážení. Jakékoli takové změny v období pro uplatnění Voucherů Vám budou sděleny prostřednictvím kontaktních údajů, které Pořadatelovi v rámci Akce na základě svého souhlasu předáváte. Nákupní a Ověřovací Období stanovená v části III odstavec 8 pro nákup (a ověření) produktů EPSON uvedených v seznamu produktů nebudou prodloužována.
15. Pokud jste zakoupili produkt EPSON během nákupního období před pozastavením nebo zrušením Akce, můžete požádat o poukázku kontaktováním Pořadatele na e-mailové adrese support@esuba.eu

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

16. V rámci Akce vědomě a dobrovolně poskytujete Pořadateli údaje o své osobě, a to jméno, příjmení a e-mailovou adresu (dale jen „osobní údaje”). Svou účastí v této Akci souhlasíte s poskytnutím výše uvedených osobních údajů a udělejte Pořadateli oprávnění s těmito údaji nakládat a zpracovávat je, a to pro následující účely:

(i) marketingové a propagační účely Pořadatele, jakož i třetích osob zapojených do Akce, zejména společností EPSON a Wargaming, a
(ii) pro účely zajištění kontroly, realizace, organizace, vedení a vyhodnocení Akce, tj. pro účely plnění smlouvy.

17. Výslovně souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje mohou být Pořadatelem použity pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s touto Akcí.

18. Pořadatel je správcem Vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou potřebné k tomu, aby Pořadatel ve spolupráci se společnostmi EPSON a Wargaming zajistil plnění této Akce, a tedy na jejich poskytnutí a zpracování má Pořadatel legitimní zájem. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci Akce a dále, a to v pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, pro ochranu legitimních zájmů Pořadatele zejména z důvodu případné kontroly Akce ze strany orgánu dozoru a pro případ potřeby doložení, že Pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a podmínkami Akce, a to nejdéle po dobu tří let od skončení Akce.

19. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním příslušného odvolání v listinné podobě s vlastnoručním podpisem na výše uvedenou adresu sídla Pořadatele. Tím není dotčeno řádné užití Vašich osobních údajů v období před odvoláním Vašeho souhlasu. Berete na vědomí, že v případě neposkytnutí osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu, který je nezbytný pro Vaši účast v Akci, nemáte možnost se Akce účastnit.

20. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva: požadovat přístup k osobním údajům; právo požadovat opravy nebo vymazání osobních údajů; právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost dat; právo podat stížnost orgánu dohledu (kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete na www.uoou.cz a v příslušných právních předpisech.

VI. Spory a rozhodné právo

21. O jakýchkoli reklamacích či námitkách účastníka Akce rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

22. Tato Akce se řídí českým právem.

VII. Závěrečná ustanovení a vyloučení odpovědnosti

23. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem uveřejnění na webových stránkách.
24. Svou účastí v Akci berete na vědomí, že Pořadatel právně neodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody v souvislosti s Vaší účastí v Akci a výslovně Pořadatele v maximální možném rozsahu dovoleném právními předpisy České republiky takové právní odpovědnosti zprošťujete a všech takových svých nároků vůči Pořadatelovi se předem v maximálním možném rozsahu dovoleném právními předpisy České republiky vzdáváte.
25. Osoby nesplňující podmínky účasti v Akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Akce zařazeny. Berete na vědomí, že Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka z Akce, pokud jeho chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, nebo jednání příčícího se dobrým mravům.
26. Jakékoliv změny podmínek Akce budou učiněny ve formě aktualizace (dodatku) zveřejněného na webových stránkách. Účinnost takové změny podmínek Akce nastává okamžikem jejich zveřejnění dle předchozí věty.
27. Tato Akce není spotřebitelskou loterií dle § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Tato Akce není veřejným slibem ve smyslu § 1733 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) ani veřejným příslibem ve smyslu § 2884 a násl. OZ.

Příloha A – Seznam produktů

Zařízení můžete zakoupit u kteréhokoli autorizovaného prodejce v České republice a na Slovensku.

Kategorie produktů s hodnotou voucheru:

5000 zlaťáků ve hře World of Tanks

Tiskárna Epson L1110
Tiskárna Epson L3110
Tiskárna Epson L3111
Tiskárna Epson L3150
Tiskárna Epson L3151
Tiskárna Epson L3156
Tiskárna Epson L3160
Tiskárna Epson L4150
Tiskárna Epson L4160
Tiskárna Epson L5190
Tiskárna Epson L6160
Tiskárna Epson L6170
Tiskárna Epson L6190
Tiskárna Epson L805
Tiskárna Epson L810
Tiskárna Epson L850
Tiskárna EcoTank L1210
Tiskárna EcoTank L1250
Tiskárna EcoTank L3210
Tiskárna EcoTank L3211
Tiskárna EcoTank L3250
Tiskárna EcoTank L3251
Tiskárna EcoTank L3256
Tiskárna EcoTank L3260
Tiskárna EcoTank L3266
Tiskárna EcoTank L4260
Tiskárna EcoTank L4266
Tiskárna EcoTank L5290
Tiskárna EcoTank L5296
Tiskárna EcoTank L6260
Tiskárna EcoTank L6270
Tiskárna EcoTank L6276
Tiskárna EcoTank L6290
Tiskárna EcoTank L6460
Tiskárna EcoTank L6490
Tiskárna Epson EcoTank M1100
Tiskárna Epson EcoTank M1120
Tiskárna Epson EcoTank M1170
Tiskárna Epson EcoTank M1180
Tiskárna Epson EcoTank M2120
Tiskárna Epson EcoTank M2170
Tiskárna Epson EcoTank M3170

10000 zlaťáků ve hře World of Tanks

Tiskárna          Epson L7160
Tiskárna          Epson L7180
Tiskárna          Epson L1300
Tiskárna          Epson L1800
Tiskárna          Epson L14150
Tiskárna          Epson EcoTank M3180
Projektor         Epson EH-TW740
Projektor         Epson EH-TW750

15000 zlaťáků ve hře World of Tanks

Tiskárna          Epson L6550
Tiskárna          Epson L6570
Tiskárna          Epson L11160
Tiskárna          Epson M15140
Tiskárna          Epson L15150
Tiskárna          Epson L15160
Tiskárna          Epson L15180
Tiskárna          Epson M15180
Tiskárna           EcoTank Business L6580
Projektor         EF-11
Projektor         EF-12
Projektor         EF-100B
Projektor         EF-100W
Projektor         EF-100B Android TV Edition
Projektor         EF-100B Android TV Edition
Projektor         Epson EH-TW5700
Projektor         Epson EH-TW5820